Overheid in Gelderland

Gemeente Ede (Gelderland)

Pagina 1 van 1 (7 resultaten)

Mevr. Gerrie Ligtelijn-Bruins

Functie: WethouderPolitiek: Gemeentebelangen Ede
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: oktober 2011 (6 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Gerrie Ligtelijn - Bruins (Gemeentebelangen) heeft in haar portefeuille: WMO/Awbz, Werk en Participatie, Inkomen, Gezondheidszorg, Coördinatie drie decentralisaties sociaal domein en Permar.

Bestuursperiode 2011-2014
Wethouder Gerrie Ligtelijn - Bruins (Gemeentebelangen) heeft in haar portefeuille: Onderwijs, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Gezondheidszorg, Wet Sociale Werkvoorziening, Wet Werk en Bijstanden verantwoordelijk voor de Wet Investering Jongeren (WIJ) in de gemeente Ede.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Tot november 2015 is Gerrie Ligtelijn bestuursvoorzitter van Permar.
  
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gerrie Ligtelijn-Bruins (Gemeente Belangen) 673 voorkeurstemmen. 

2012
Gerrie Ligtelijn-Bruins is voorzitter van het AB/DB van het sociale werkvoorzieningsbedrijf Permar.


Dhr. Leon Meijer

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2014)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Openbare werken, Mobiliteit, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Infrastructuur, Welzijn, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Leon Meijer (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Jeugdzorg (
(Vz) stuurgroep regionale samenwerking jeugdzorg (transitiearrangement, inkoop, structuur, financieel- en sturingsmodel), Preventie en opvoedondersteuning, CJG, (gesloten) jeugdzorg, Jeugdbescherming, jeugdreclassering, Advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, Crisiszorg, Aansluiting aan onderwijs in samenwerking met portefeuillehouder onderwijs, Risicojongeren, Bureau Jeugdzorg), Sociale infrastructuur (Samenhang in de toegang en regie rondom cliënten:
Eén huishouden – één plan – één regisseur, samenspel sociale teams,
CJG, ZAT’s, aansluiting WPI, huisartsen, beschikbaarheid (jeugd)expert, eisen, Jeugdwet, Ontwikkeling sociale teams, Ontwikkeling sociaal interventieteam in samenwerking met portefeuillehouder veiligheid, Sociale kaart, Cliëntondersteuning, Verbinding met Wijkwerk in samenwerking met portefeuillehouder wijkwerk), Food (Strategische Visie Food, Hoofdstad van de Smaak), Beheer openbare ruimte (BOR) (Begraafplaatsen en crematorium, Reiniging openbare ruimte, Openbaar groen, Reclame in de openbare ruimte (o.a. abri’s), Rioolaanleg en –beheer, Speelterreinen, Openbare verlichting, Landmeten en Vastgoedinformatie, Onderhoud wegen, Groenvoorzieningen), Verkeer en Vervoer (Hoofdwegenstructuur, Verkeersplanologie, Wegen, Parkeerbeleid en –toezicht, Openbaar vervoer, Aanvullend vervoer (v.h. regiotaxi), Milieu (Geluidsonderzoek en –advisering, Bodemonderzoek en –bescherming, Algemeen energiebeleid, Afvalstoffenverwijdering en –verwerking), Waterbeleid en Duurzaamheid.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Leon Meijer (ChristenUnie) 3607 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Leon Meijer, Raadslid, Christenunie, gemeente Ede

Dhr. Jeroen van Delden

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: januari 2017 (1 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering

Dhr. Harry van Huijstee

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2018)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: februari 2017 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, P&O, Bedrijfsvoering, Infrastructuur, Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, Vergunningen, Welzijn, Wonen en Volkshuisvesting, Onderzoek, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Harry van Huijstee heeft in zijn portefeuille: Wonen (Woningbouwprogramma, Architectuur en Welstand, Wonen en Zorg in samenwerking met portefeuillehouder Wmo), Ruimtelijke Ontwikkeling Stedelijk gebied (Alle vergunningen en Handhaving die binnen de integrale omgevingsvergunning vallen, Reconstructie- en herstructureringsplannen, Open Lucht Theater (OLT)), Nieuwbouwprojecten (Kernhem, Het Nieuwe landgoed, Valley Center, Reehorsterweg, Kop van de Parkweg), Welzijn en Wijkaanpa (Wijkwerk, Vrijwilligerswerk en mantelzorg, Nuldelijn in kader van decentralisaties, Sociale kaart, Welzijn nieuwe stijl, o.a. proces Welstede, SWO, Medewerker en Sportservice, Sociaal cultureel werk en buurthuizen), Permar,
Burgerparticipatie, Emancipatie en antidiscriminatie, Bedrijfsvoering (Financiën, Personeel & Organisatie, Strategie & Onderzoek, Informatie- en Automatiseringsbeleid, Facilitaire Zaken, waaronder: Documentaire informatie, Huisvesting ambtelijke dienst, incl. restauratieve dienst, Interne dienstverlening) en Publiekszaken.

Dhr. René Verhulst

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: september 2017 (7 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Onderzoek, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Burgemeester René Verhulst heeft in zijn portefeuille: Algemeen bestuurlijke zaken (waaronder Algemeen beleidsonderzoek, Juridische advisering en klachtenafhandeling, Kabinetszaken, Secretariaat- en Griffiezaken, Coördinerende en bevorderende rol bij strategische onderwerpen op het gebied van de Visie Ede 2025), Integrale veiligheid (waaronder:Toezichten Sociaal Interventie Team), Openbare orde, Brandweer, Rampenbestrijding, Horeca, Communicatie, City Marketing, Externe betrekkingen en Burgerzaken.

Mevr. Willemien Vreugdenhil

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Willemien Vreugdenhil (CDA) heeft in haar portefeuille: Arbeidsmarkt en Participatiewet (Bestuurlijk trekker realisatie eisen arbeidsmarktregio FoodValley, onder andere werkgeversdienstverlening, Ontwikkeling regionaal Werkbedrijf, Samenwerking en bevorderen synergie tussen en met de 3 O’s (Ondernemers, Onderwijs, Overheid), Projectenportefeuille arbeidsmarktregio), Werkgelegenheid en werkgelegenheidsbevorderende maatregelen, Economie (Bedrijven en bedrijfsterreinen, Beleid en bedrijfscontacten, Middenstand, markt en commerciële standplaatsen, Toerisme en recreatiebeleid, Winkelsluitingswet, Europese fondsen en Euregio), Regio FoodValley,
KennisAs Ede Wageningen, Ruimtelijke Ontwikkeling buitengebied en dorpen (alle vergunningen en handhaving), Natuur en Landschap (Landschapsbeleid, Bos- en natuurbeheer, jacht en faunabeleid) en de Agrarische zaken (Veterinaire zaken, Dierenwelzijn).
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2016 is Willemien Vreugdenhil benoemd tot VNG-commissielid Werk & Inkomen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Willemien Vreugdenhil (CDA) 579 voorkeurstemmen.

Dhr. Johan Weijland

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, Cultuur, Evenementen en marketing, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Johan Weijland (D66) heeft in zijn portefeuille: Grondzaken, Veluwse Poort (Enkaterrein, Kazerneterreinen, Spoorzone, Parklaan, Somaterrein, World Food Center (WFC), Maatschappelijk vastgoed (Coördinatie fysieke infrastructuur in de wijk ten behoeve van decentralisaties in samenwerking met portefeuillehouders WMO en wonen
Gemeentelijk vastgoed), Levendig centrum (Evenementen), Onderwijs (Achterstandsonderwijs, Aansluiting onderwijs aan Jeugdzorg in samenwerking met portefeuillehouder Jeugdzorg, Spreidingsbeleid, Peuterspeelzalen, Leerplicht, Leerlingenvervoer, Schoolgebouwen, Kinderopvang, Kenniscampus Zandlaan), Cultuur (Culturele aangelegenheden, Monumentenzorg, Archeologie, Oud-archief, Kunstbeoefening (beeldende kunst, podiumkunsten), Amateurkunst, Creativiteitswerk, Kunstzinnige vorming, Musea, Mediabeleid), Sport (
Zwembaden, Binnen- en buitenaccommodaties, Sportattributen en buurtsportwerk, Sportservice).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Johan Weijland is lid van de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid (VNG).