Overheid in Gelderland

Gemeente Ede (Gelderland)

Pagina 1 van 7 (65 resultaten)

Dhr. Harry van Huijstee

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2018)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: februari 2017 (1 jaar, 21 dagen in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, P&O, Bedrijfsvoering, Infrastructuur, Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, Vergunningen, Welzijn, Wonen en Volkshuisvesting, Onderzoek, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Harry van Huijstee heeft in zijn portefeuille: Wonen (Woningbouwprogramma, Architectuur en Welstand, Wonen en Zorg in samenwerking met portefeuillehouder Wmo), Ruimtelijke Ontwikkeling Stedelijk gebied (Alle vergunningen en Handhaving die binnen de integrale omgevingsvergunning vallen, Reconstructie- en herstructureringsplannen, Open Lucht Theater (OLT)), Nieuwbouwprojecten (Kernhem, Het Nieuwe landgoed, Valley Center, Reehorsterweg, Kop van de Parkweg), Welzijn en Wijkaanpa (Wijkwerk, Vrijwilligerswerk en mantelzorg, Nuldelijn in kader van decentralisaties, Sociale kaart, Welzijn nieuwe stijl, o.a. proces Welstede, SWO, Medewerker en Sportservice, Sociaal cultureel werk en buurthuizen), Permar,
Burgerparticipatie, Emancipatie en antidiscriminatie, Bedrijfsvoering (Financiën, Personeel & Organisatie, Strategie & Onderzoek, Informatie- en Automatiseringsbeleid, Facilitaire Zaken, waaronder: Documentaire informatie, Huisvesting ambtelijke dienst, incl. restauratieve dienst, Interne dienstverlening) en Publiekszaken.

Dhr. Leon Meijer

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2014)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Openbare werken, Mobiliteit, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Infrastructuur, Welzijn, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Leon Meijer (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Jeugdzorg (
(Vz) stuurgroep regionale samenwerking jeugdzorg (transitiearrangement, inkoop, structuur, financieel- en sturingsmodel), Preventie en opvoedondersteuning, CJG, (gesloten) jeugdzorg, Jeugdbescherming, jeugdreclassering, Advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, Crisiszorg, Aansluiting aan onderwijs in samenwerking met portefeuillehouder onderwijs, Risicojongeren, Bureau Jeugdzorg), Sociale infrastructuur (Samenhang in de toegang en regie rondom cliënten:
Eén huishouden – één plan – één regisseur, samenspel sociale teams,
CJG, ZAT’s, aansluiting WPI, huisartsen, beschikbaarheid (jeugd)expert, eisen, Jeugdwet, Ontwikkeling sociale teams, Ontwikkeling sociaal interventieteam in samenwerking met portefeuillehouder veiligheid, Sociale kaart, Cliëntondersteuning, Verbinding met Wijkwerk in samenwerking met portefeuillehouder wijkwerk), Food (Strategische Visie Food, Hoofdstad van de Smaak), Beheer openbare ruimte (BOR) (Begraafplaatsen en crematorium, Reiniging openbare ruimte, Openbaar groen, Reclame in de openbare ruimte (o.a. abri’s), Rioolaanleg en –beheer, Speelterreinen, Openbare verlichting, Landmeten en Vastgoedinformatie, Onderhoud wegen, Groenvoorzieningen), Verkeer en Vervoer (Hoofdwegenstructuur, Verkeersplanologie, Wegen, Parkeerbeleid en –toezicht, Openbaar vervoer, Aanvullend vervoer (v.h. regiotaxi), Milieu (Geluidsonderzoek en –advisering, Bodemonderzoek en –bescherming, Algemeen energiebeleid, Afvalstoffenverwijdering en –verwerking), Waterbeleid en Duurzaamheid.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Leon Meijer (ChristenUnie) 3607 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Leon Meijer, Raadslid, Christenunie, gemeente Ede

Mevr. Willemien Vreugdenhil

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Willemien Vreugdenhil (CDA) heeft in haar portefeuille: Arbeidsmarkt en Participatiewet (Bestuurlijk trekker realisatie eisen arbeidsmarktregio FoodValley, onder andere werkgeversdienstverlening, Ontwikkeling regionaal Werkbedrijf, Samenwerking en bevorderen synergie tussen en met de 3 O’s (Ondernemers, Onderwijs, Overheid), Projectenportefeuille arbeidsmarktregio), Werkgelegenheid en werkgelegenheidsbevorderende maatregelen, Economie (Bedrijven en bedrijfsterreinen, Beleid en bedrijfscontacten, Middenstand, markt en commerciële standplaatsen, Toerisme en recreatiebeleid, Winkelsluitingswet, Europese fondsen en Euregio), Regio FoodValley,
KennisAs Ede Wageningen, Ruimtelijke Ontwikkeling buitengebied en dorpen (alle vergunningen en handhaving), Natuur en Landschap (Landschapsbeleid, Bos- en natuurbeheer, jacht en faunabeleid) en de Agrarische zaken (Veterinaire zaken, Dierenwelzijn).
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2016 is Willemien Vreugdenhil benoemd tot VNG-commissielid Werk & Inkomen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Willemien Vreugdenhil (CDA) 579 voorkeurstemmen.

Mevr. Gerrie Ligtelijn-Bruins

Functie: WethouderPolitiek: Gemeentebelangen Ede
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: oktober 2011 (6 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Gerrie Ligtelijn - Bruins (Gemeentebelangen) heeft in haar portefeuille: WMO/Awbz, Werk en Participatie, Inkomen, Gezondheidszorg, Coördinatie drie decentralisaties sociaal domein en Permar.

Bestuursperiode 2011-2014
Wethouder Gerrie Ligtelijn - Bruins (Gemeentebelangen) heeft in haar portefeuille: Onderwijs, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Gezondheidszorg, Wet Sociale Werkvoorziening, Wet Werk en Bijstanden verantwoordelijk voor de Wet Investering Jongeren (WIJ) in de gemeente Ede.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Tot november 2015 is Gerrie Ligtelijn bestuursvoorzitter van Permar.
  
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gerrie Ligtelijn-Bruins (Gemeente Belangen) 673 voorkeurstemmen. 

2012
Gerrie Ligtelijn-Bruins is voorzitter van het AB/DB van het sociale werkvoorzieningsbedrijf Permar.


Dhr. Johan Weijland

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, Cultuur, Evenementen en marketing, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Johan Weijland (D66) heeft in zijn portefeuille: Grondzaken, Veluwse Poort (Enkaterrein, Kazerneterreinen, Spoorzone, Parklaan, Somaterrein, World Food Center (WFC), Maatschappelijk vastgoed (Coördinatie fysieke infrastructuur in de wijk ten behoeve van decentralisaties in samenwerking met portefeuillehouders WMO en wonen
Gemeentelijk vastgoed), Levendig centrum (Evenementen), Onderwijs (Achterstandsonderwijs, Aansluiting onderwijs aan Jeugdzorg in samenwerking met portefeuillehouder Jeugdzorg, Spreidingsbeleid, Peuterspeelzalen, Leerplicht, Leerlingenvervoer, Schoolgebouwen, Kinderopvang, Kenniscampus Zandlaan), Cultuur (Culturele aangelegenheden, Monumentenzorg, Archeologie, Oud-archief, Kunstbeoefening (beeldende kunst, podiumkunsten), Amateurkunst, Creativiteitswerk, Kunstzinnige vorming, Musea, Mediabeleid), Sport (
Zwembaden, Binnen- en buitenaccommodaties, Sportattributen en buurtsportwerk, Sportservice).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Johan Weijland is lid van de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid (VNG).

Mevr. Gabriëlle Hazeleger

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gabrielle van Voorst-Hazeleger (Gemeente Belangen) 501 voorkeurstemmen.

Dhr. Sina Salim

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66
Lijsttrekker D66 (2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: Gemeenteraadslid Sina Salim is fractievoorzitter van D66 Ede, gemeente Ede.Werkzaamheden bij de Overheid:


In augustus 2015 geeft Sina Salim aan dat hij stopt als raadslid na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. 
         
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is Sina Salim lijsttrekker voor D66 in de gemeente Ede.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Sina Salim (D66) 2286 voorkeurstemmen. Sina Salim heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010: 371 voorkeurstemmen.

In 2006 heeft D66 1 zetel in de gemeenteraad.


Dhr. Evert van Milligen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2014-2017)
Lijsttrekker VVD (2010, 2014)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Evert van Milligen (VVD) 2933 voorkeurstemmen.Aanverwant:2008 - 2014Dhr. Evert van Milligen, Wethouder, VVD, gemeente Ede

Dhr. Stef van der Klok

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2006 (11 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Stef van der Klok (VVD) 373 voorkeurstemmen.

Stef van der Klok was eerder fractievolger van de VVD.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Stef van der Klok heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010: 438 voorkeurstemmen.

Mevr. Natasja Peters

Functie: RaadslidPolitiek: Burgerbelangen
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Natasja Peters (Burgerbelangen Ede) 454 voorkeurstemmen.Werkzaamheden bij de Overheid:
Natasja Peters is mede-initiatiefnemer van het oprichten van de landelijke partij Leefbaar Nederland (in augustus 2016).